VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG
Trang chủ > Các phòng thí nghiệm > Thủy lực
Công trình đã thực hiện

I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Số TT

 Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý

Thời gian

Bắt đầu

Nghiệm thu

1

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển đê cửa sông ngăn mặn Nam Bộ

Nhà nước

2000

2002

2

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống đê bao bờ bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ ĐBSCL.

Nhà nước

2003

2005

3

Phương pháp kiểm định và đánh giá chất lượng công trình tiêu năng phòng xói cống vùng triều ĐBSCL.

Bộ

1997

1999

4

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ chứa Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Bộ

2002

2004

5

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ đánh giá và quản lý nguồn nước hệ thống thủy lợi ĐBSCL có cống ngăn mặn và đề xuất giải pháp khắc phục.

Bộ

2003

2005

6

Nghiên cứu cải tiến nâng cấp cống có cửa van tự động thủy lực vùng triều ven biển ĐBSCL.

Bộ

2003

2005

7

Dự án điều tra thực trạng cống vùng triều ĐBSCL: Chế độ thủy lực.

Bộ

2002

2005

8

Dự án điều tra tổng hợp phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ven biển ĐBSCL.

Bộ

2003

2005

9

Dự án điều tra đánh giá tác động của công trình thủy lợi đến phát triển kinh tế – xã hội và môi trường: Bờ bao cống bọng.

Bộ

2003

2005

10

Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng Bán Đảo Cà Mau.

Nhà nước

2007

2011

11

Nghiên cứu đề xuất kết cấu cống mới phù hợp cho vùng ĐBSCL

Cơ sở

2007

2008

12

Nghiên cứu đề xuất nối tiếp hạ lưu cho cống cải tiến vùng ĐBSCL

Cơ sở

2008

2009

13

Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nhà nước

2012

 

14

Nghiên cứu ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam

Bộ

2012

2015

15

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2012

2016

16

Nghiên cứu dự báo và giải pháp giảm thiểu sự lan truyền ô nhiễm theo dòng chảy phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Bán đảo Cà Mau

Bộ

2015

2017

17

Xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia ”Công trình thủy lợi – Tràn xả lũ – Tính toán thủy lực tràn dạng phím Piano”

Bộ

2016

2017

 

 II. NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THUỶ LỰC CÁC CỐNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

 Số TT

 Tên công trình

Cấp quản lý

Thời gian

Bắt đầu

Nghiệm thu

1

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Trà Cú

Bộ

1993

1993

2

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Bắc Trang

Bộ

1995

1995

3

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Nhà Thờ

Bộ

1996

1996

4

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống La Ban

Bộ

1998

1998

5

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vàm Buôn

Bộ

1998

1998

6

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Chà Và

Bộ

2000

2000

7

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cần Chông

Bộ

2001

2001

8

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cái Hóp

Bộ

2001

2001

9

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Mỹ Tú

Bộ

1998

1998

10

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Láng Trâm

Bộ

1995

1995

11

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cầu Sập

Bộ

1996

1996

12

TN mô hình thuỷ lực cống Chủ Chí (giai đoạn 2)

Bộ

1997

1997

13

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Hưng Hội

Bộ

1997

1997

14

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vĩnh Mỹ

Bộ

1998

1998

15

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cầu Sập

Bộ

1995

1995

16

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Tam sóc

Bộ

1996

1996

17

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Bao Biển

Bộ

1998

1998

18

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Bố Thảo

Bộ

1998

1998

19

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Chín Sáu

Bộ

1999

1999

20

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Tuần Thống

Bộ

1998

1998

21

TN mô hình thuỷ lực cụm công trình đầu T5

Bộ

1998

1998

22

TN mô hình thuỷ lực cụm công trình đầu kênh  T6

Bộ

1998

1998

23

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Tà Hem

Bộ

1998

1998

24

TN mô hình thuỷ lực cụm công trình đầu kênh T4

Bộ

1999

1999

25

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vàm Rầy

Bộ

1999

1999

26

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cái Đầm

Bộ

2000

2000

27

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Hòa Bình

Bộ

2000

2000

28

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Châu Phê

Bộ

1998

1998

29

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Nhật Tảo

Bộ

1999

1999

30

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Xóm Bồ

Bộ

1998

1998

31

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cái Lức

Bộ

1993

1993

32

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cổ Rạng

Bộ

1994

1994

33

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cả Ráng Sâu

Bộ

1994

1994

34

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Châu Bình

Bộ

1996

1996

35

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Tân Hương

Bộ

1997

1997

36

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Sơn Đốc

Bộ

2000

2000

37

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Hương Điểm

Bộ

2000

2000

38

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cái Bông

Bộ

2000

2000

39

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vàm Đồn

Bộ

2001

2001

40

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Ba Lai

Bộ

2001

2001

41

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Rầm Vé

Bộ

1999

1999

42

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Rạch Dung

Bộ

1999

1999

43

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vàm Tháp

Bộ

2001

2001

44

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Kênh C

Bộ

1995

1995

45

TN. Sửa chữa cống Bến Chùa- Thâu Râu (giai đoạn TKCS)

Bộ

2009

2009

46

TN Mô hình thuỷ lực lòng mềm cống Bến Chùa, Thâu Râu (giai đoạn TKKT-TKTC)

Bộ

2009

2010

47

TN Mô hình thuỷ lực cống Thủ Bộ (TKCS) – DA chống ngập úng khu vực Tp. HCM

Bộ

2009

2010

48

TN Mô hình thuỷ lực cống Mương Chuối (TKCS) – DA chống ngập úng khu vực Tp. HCM

Bộ

2009

2010

49

TN Mô hình thuỷ lực cống Định Trung, Sơn Đốc 2 thuộc Hệ thống thuỷ lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 – TKKT-TKTC

Bộ

2010

2012

50

TN Mô hình thuỷ lực cống Thủ Bộ (Giai đoạn TKKT) – DA chống ngập úng khu vực Tp. HCM (đang thực hiện)

Bộ

2011

2013

51

TN Mô hình thuỷ lực cống Mương Chuối (Giai đoạn TKKT) – DA chống ngập úng khu vực Tp. HCM (đang thực hiện)

Bộ

2011

2013

52

TN Mô hình thuỷ lực cống Kênh Cụt tỉnh Kiên Giang (Giai đoạn TKKT) thuộc DA Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (WB6)

Bộ

2015

2016

 

III. NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THUỶ LỰC TRÀN XẢ LŨ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN KHU VỰC PHÍA NAM 

 

 Số TT

 Tên công trình

Cấp quản lý

Thời gian

Bắt đầu

Nghiệm thu

1

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Thác Mơ tỉnh Sông Bé

Bộ

1992

1992

2

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng

Bộ

1992

1992

3

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Tuyền Lâm tỉnh Lâm Đồng

Bộ

1994

1994

4

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Ba Bàu tỉnh Bình Thuận

Bộ

1995

1995

5

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ chứa Đá Đen tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ

1996

1996

6

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ chứa Suối Dầu tỉnh Khánh Hòa

Bộ

1999

1999

7

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ chứa Easoup Thượng tỉnh Đắk Lắk

Bộ

1999

1999

8

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn Trà Sư (Tr.  cao su) tỉnh An Giang

Bộ

1999

1999

9

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ chứa Tràn Sông Móng (Labyrinth) tỉnh Bình Thuận

Tỉnh

2002

2002

10

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Srốk Phú Miêng tỉnh Bình Phước.

Bộ

2003

2003

11

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện A vương tỉnh Quảng Nam.

Bộ

2004

2004

12

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp tỉnh Đắk Lắk.

Bộ

2004

2004

13

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Phước Hòa tỉnh Bình Phước, Bình Dương (tràn cửa van + Labyrinth).

Bộ

2004

2004

14

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah tỉnh Đắk Lắk.

Bộ

2005

2005

15

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 tỉnh Đắk Nông.

Bộ

2004

2004

16

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 tỉnh Đắk Nông.

Bộ

2005

2005

17

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Hương điền tỉnh Thừa Thiên Huế.

CP

2005

2005

18

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Kro6ng H’Năng tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên.

CP

2005

2005

19

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 tỉnh Đắk Lắk.

Bộ

2005

2005

20

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy Thủy điện Đắk Tih tỉnh Đắk Nông.

Bộ

2006

2006

21

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Iamơr tỉnh Gia Lai.

Bộ

2006

2006

22

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Sông Ray tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ

2006

2006

23

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Hồ Krông Búk Hạ tỉnh Đắk Lắk.

Bộ

2006

2006

24

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Trung Tâm tỉnh Đắk Nông.

Tỉnh

2007

2007

25

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Thủy điện Đăk Mi 4 tỉnh Quảng Nam.

Bộ

2007

2007

26

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Đắk Lông Thượng tỉnh Lâm Đồng.

Bộ

2007

2007

27

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Đagle tỉnh Lâm Đồng.

Bộ

2008

2008

28

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Thủy điện Srêpôk 4 tỉnh Đăk Lăk.

Bộ

2008

2008

29

TN. Tràn xả lũ Thủy điện Sông Bung  2 tỉnh Quảng Nam

Bộ

2009

2009

30

TN. Tràn xả lũ Thủy điện Sông  Bung 4a tỉnh Quảng Nam

CP

2009

2009

31

TN. Tràn xi Phông  Hồ Xuân Hương tỉnh lâm Đồng

Tỉnh

2009

2009

32

TN. Tràn Tà Pao tỉnh Bình Thuận

Bộ

2009

2009

33

TN. Tràn Hồ thượng tỉnh Đăk Nông

Tỉnh

2009

2009

34

TN. Tràn hồ hạ tỉnh Đăk Nông

Tỉnh

2009

2009

35

TN tràn Văn Phong tỉnh Bình Định (tràn cửa van + tràn phím Piano)

Bộ

2009

2010

36

TN. Tràn xả lũ Thủy điện Đăk Mi 2 tỉnh Quảng Nam (tràn cửa van + tràn phím Piano)

Bộ

2010

2010

37

TN. Hố xói tràn xả lũ Thủy điện Đồng Nai 3 tỉnh Đăk Nông

Bộ

2010

2011

38

TN. Tràn xả lũ Thủy điện Đồng Nai 5 tỉnh Đăk Nông

Bộ

2010

2011

39

TN. mô hình thủy lực tràn Đăk Re thuộc nhà máy thủy điện Đăk Re tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi

CP

2015

2016

 

Iv. DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 Số TT

 Tên công trình

Cấp quản lý

Thời gian

Bắt đầu

Bắt đầu

1

Khảo sát lập dự án đầu tư thủy lợi phục vụ phát triển vườn cây ăn trái kết hợp phát triển thuỷ sản xã Thanh Bình, Quới Thiện huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh

2001

2003

2

Khảo sát thiết kế kĩ thuật thi công & lập tổng dự toán đê bao sông Măng Thít, Mây Phốp, Mây Tức huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh

2003

2003

3

Khảo sát lập dự án đầu tư thủy lợi phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã Hiếu Thành, Hiếu Nhơn, Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh

2003

2003

4

Khảo sát, thiết kế kỹ thuật - BVTC đê bao Sa Co tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2009

2009

5

Khảo sát, thiết kế kỹ thuật - BVTC cống Hai Thưng tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2009

2009

6

Khảo sát, thiết kế kỹ thuật - BVTC cống Ba Kéo tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2009

2009

7

Kiểm tra khả năng cấp nước của HTTL Dầu Tiếng (Kênh Đông) cho tỉnh Long An

Bộ

2012

2013

8

Lập DAĐT và TKKT-TKTC hạ tầng kỹ thuật Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng ruộng cho cánh đồng mẫu lớn xã Tân An Luông huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2012

2013

9

Lập DAĐT và TKKT-TKTC hạ tầng kỹ thuật Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng ruộng cho cánh đồng mẫu lớn xã  Xuân Hiệp huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2012

2013

10

Lập DAĐT và TKKT-TKTC hạ tầng kỹ thuật Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng ruộng cho cánh đồng mẫu lớn xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2012

2013

11

Lập DAĐT và TKKT-TKTC cống Bà Vại huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2012

2013

12

Lập DAĐT và TKKT-TKTC cống Ba Thanh huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2012

2013

13

Lập DAĐT và TKKT-TKTC Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Hiếu - Thành, Hiếu Nhơn, Hiếu Nghĩa giai đoạn 1 tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2012

2015

14

Lập quy trình vận hành tạm thời hệ thống Bắc Bến Tre thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 tỉnh Bến Tre

Bộ

2015

2016

15

Lập báo cáo đánh giá kết thúc đầu tư Nạo vét Kênh An Phong – Mỹ Hòa – Bắc Đông tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang

Bộ

2015

2016

16

Lập DAĐT và TKKT-TKTC Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Hiếu - Thành, Hiếu Nhơn, Hiếu Nghĩa giai đoạn 2 tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2015

2016

 

Thủy lực
Chức năng, năng lực Chứng nhận, chứng chỉ Lý lịch khoa học Danh sách thí nghiệm viên Trang thiết bị Công trình đã thực hiện Hình ảnh hoạt động Đối tác hoạt động thí nghiệm
Vật liệu xây dựng
Nền móng địa kỹ thuật
Môi trường
Thủy động lực sông biển

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

 658 Võ Văn Kiệt - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

 

CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG

Ấp Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương

Website: labs.siwrr.org.vn

 

Điện thoại : (08) 9238328 - 8366148
Fax: (08) 9235028     Email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn
Website: www.siwrr.org.vn

© 2018  VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM - CƠ SỞ THÍ NGHIỆM TỔNG HỢP TẠI BÌNH DƯƠNG. All Rights Reserved.